You are currently viewing Kompetencje interpersonalne dlaczego dziś są tak ważne?

Kompetencje interpersonalne dlaczego dziś są tak ważne?

  • Post author:
  • Post published:11 lutego 2021
  • Post category:Blog

Kompetencje interpersonalne

W związku z planowaną przez nas Letnią Akademią Kompetencji Interpersonalnych zapytaliśmy naszych doradców zawodowych co sądzą o kompetencjach interpersonalnych?

Według Maćka Westerowskiego, waga i rola przypisywana kompetencjom interpersonalnym nadal się zwiększa, ze względu na dostrzeganie coraz to nowych argumentów przemawiających za ich kształtowanie, rozwijanie i wzmacnianiem. Punktem wyjścia dla ich rozumienia są co najmniej dwa aspekty.

  • Po pierwsze całą rzeczywistość człowieka, abstrahując od miejsca czy warunków życia kształtuje wchodzenie w interakcje z innymi ludźmi, funkcjonując we wspólnej sieci połączeń. Zasadniczo nie istnieje przy tym pojęcie osoby niezależnej – każdy jest w pełni zależny od reakcji innych osób, relacji z nimi podejmowanych i odpowiedzi na nie. Na tej podstawie kompetencje interpersonalne, zdolność porozumienia się z drugim człowiekiem przy osiągnięciu obopólnych korzyści to priorytet pożądany tak w pracy, jak i w życiu.
  • Drugim elementem determinującym tak duży nacisk na posiadanie kompetencji interpersonalnych jest jedna z najsilniej deklarowanych przez duże podmioty pośrednictwa internetowego pracy cech – zdolność przystosowania się do zmian.

Czynnik ludzki jest częściowo nieprzewidywalny, co powoduje, iż umiejętne odniesienie się do otoczenia jest niezbędne dla minimalizowania ryzyka zaskoczenia czy skutków niekorzystnego oddziaływania obu stron na siebie.

Kompetencje miękkie

Kasia Westerowska zwraca uwagę, że w całym zbiorze różnych umiejętności, jakie przypisywane są człowiekowi, szczególnie w środowisku pracy podkreśla się znaczenie kreatywności, gdyż jest to jeden z niewielu elementów pracy umysłu, gdzie istnieje nieograniczony potencjał wyszukiwania i tworzenia autorskich rozwiązań w każdej sytuacji, gdy wchodzi się w korelacje z drugą osobą czy grupą. Według danych Harvard Business Review Polska z 2018 roku, kompetencje interpersonalne mogą być traktowane jako talenty, które należy rozwijać jako podstawowe zasoby człowieka.

Potencjał, jaki tkwi w osobie o takich zdolnościach jest przydatny w formalnych i nieformalnych działaniach na tle zawodowym (i prywatnym). Utylitaryzm ten ujawnia się tu w negocjacjach, argumentacji handlowej, wszelkich rozmowach realnych i wirtualnych w biznesie, współpracy multigeneracyjnej i środowisku wielokulturowym.

Podobnie dla absolwentów wyższych uczelni szukających pracy w zawodach przyszłości  rola kompetencji interpersonalnych jest bardzo duża. Przekonuje nas o tym raport „Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy.”  opracowany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst & Young.

Kompetencje interpersonalne

* Opracowanie własne na podstawie raportu: Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy.  Wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst & Young Warszawa, maj 2012

Flexible, czyli elastyczność a kompetencje interpersonalne

Stworzona w XX wieku teoria gier Johna Nasha, jaka znalazła zastosowanie nawet w naukach o ewolucji wskazywała w pierwotnym zamyśle, że w społeczeństwie każdy wygrywa, gdy grupa zdywersyfikuje swoje działania, zamiast koncentrować się na wspólnym punkcie, gdzie pojawi się wielu przegranych i jeden zwycięzca. Analogia ta jest kwintesencję waloru, jaki stanowią kompetencje miękkie, powiązane z osobowością i charakterem.

Argumentem przemawiającym za podnoszeniem tych umiejętności do rangi kluczowych w świecie gospodarki jest posiadanie przez osobę o wyjątkowych talentach tego rodzaju unikatowej możliwości elastycznego dopasowania się do każdego rozmówcy, niezależnie do tego, jak trudny jest on w kontaktach.

Korzyści dla pracodawcy

Główną korzyścią, jaka wówczas pojawia się z punktu widzenia pracodawcy, firmy, coacha czy innego podmiotu obserwującego poczynania osoby dysponującej szczególnymi kompetencjami interpersonalnymi jest możliwość wypracowania niemal w każdej sytuacji porozumienia i to intratnego dla obu stron, a przynajmniej ograniczając szkody dla strony przeciwnej. W pewnym sensie profil jak najwyższych kompetencji interpersonalnych stawia pracowników, managerów czy każdą inna jednostkę w otoczeniu biznesowym w pozycji negocjatora policyjnego, od którego umiejętności miękkich i kreatywności zależy szereg późniejszych konsekwencji.

Dostosowanie się do każdej osoby jest cenione także z punktu widzenia zdolności wejścia w czyjeś położenia, nawet jeśli jest to większy organizm gospodarczy.

Porozumiewanie się – komunikacja interpersonalna  buduje wówczas dosyć trwały wizerunek rozmówcy, nawet jeśli nie jest inicjatorem zachodzących interakcji.

Richard Boyatzisi i słynny Daniel Goleman wiążą te zagadnienia z pewnego typu inteligencją społeczna i biologią przywództwa, a co najmniej sterownictwa w życiu i pracy, jakie ułatwiają wchodzenie w relacje interpersonalne

Szkolenia z kompetencji interpersonalnych

Już od marca 2021 możecie wziąć udział w naszych szkoleniach organizowanych przy współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach: Warsztaty kompetencji interpersonalnych

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Udostępnij: