Projekty zakończyły się w 2019 roku!

Darmowe szkolenia dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

UWAGA – TRWA REKRUTACJA DO NOWEGO PROJEKTU: „ZAGRANICZNY STAŻ – NOWE MOŻLIWOŚCI” SZCZEGÓŁY TUTAJ

„Czas na zmiany”

szkolenia dla bezrobotnych Katowice

„Czas na zmiany” to projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w Strefie Dobry Start przez Mazowiecką Grupę Szkoleniowo-Doradczą. Utworzony został w celu poprawy zdolności do zatrudnienia i aktywizacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach. Grupę docelową projektu stanowią osoby powyżej 29 roku życia zamieszkujące woj. śląskie. Posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED3, czyli wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne.

W projekcie udział weźmie 100 osób (65 kobiet i 35 mężczyzn), które w trakcie jego trwania skorzystają z konsultacji z doradcą zawodowym, coachem, i pośrednikiem pracy.

W ofercie projektu znajdują się:

– spotkania z doradcą zawodowym, podczas których Uczestnik Projektu otrzyma między innymi pomoc w zakresie doskonalenia zawodowego, określenia osobistej ścieżki kariery i identyfikacji swoich słabych i mocnych stron. W trakcie konsultacji utworzony zostanie Indywidualny Plan Działania, który realizowany będzie w następnych etapach projektu.

– szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych, w których poruszone zostaną problemy dotyczące komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem i aktywnego poszukiwania pracy.

– indywidualne sesje coachingowe, mające na celu pobudzenie w Uczestnikach Projektu motywacji i chęci do działania. Praca z coachem obejmie m.in. zagadnienia pracy nad własnym potencjałem, czy zwiększanie swojej skuteczności podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

– szkolenia i kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym, po których ukończeniu każdy otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności. Zostaną zaproponowane każdej osobie zgodnie z Jej potrzebami i predyspozycjami zawodowymi.

Dodatkowo, Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie pośrednika pracy, którego zadaniem będzie wyszukiwanie i przedkładanie uczestnikom propozycji pracy i ich motywowanie do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia. Każda osoba objęta projektem otrzyma również pomoc w zakresie spełniania kryteriów formalnych (wypełnianie potrzebnych dokumentów, stworzenie odpowiedniego CV, listu motywacyjnego itp.).

Osoby biorące udział w projekcie otrzymają komplet materiałów niezbędnych do pracy w trakcie odbywania szkoleń i kursów zawodowych, zwrot kosztów dojazdu oraz, w razie potrzeby, opieki nad osobami zależnymi.

„Młodość to atut – nie przeszkoda”

szkolenia dla bezrobotnych Katowice
„Młodość to atut – nie przeszkoda”
to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przez POLBI Sp. z o.o..  Ma na celu wsparcie osób młodych, które pozostają bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Grupę docelową stanowią osoby w przedziale wiekowym 18-29 lat, zamieszkujące woj. śląskie, należące do grupy NEET (osoby nie przejawiające aktywności zawodowej, nie kształcące i nie szkolące się). Do projektu przystąpić mogą osoby bezrobotne i bierne zawodowo, w tym studenci studiów niestacjonarnych, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W projekcie „Młodość to atut – nie przeszkoda” udział weźmie 65 osób (45 kobiet, 20 mężczyzn), które skorzystają z pomocy doradcy zawodowego oraz wsparcia coacha i pośrednika pracy.

Każdy uczestnik weźmie udział w:

– spotkaniu z doradcą zawodowym, w trakcie którego powstanie Indywidualny Plan Działania uwzględniający luki kompetencyjne oraz słabe i mocne strony uczestnika.
– indywidualnych sesjach coachingowych.
– warsztatach kompetencji interpersonalnych, w trakcie których uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu kompetencji miękkich (m.in. praca w zespole, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych) oraz warsztatach z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Każdy Uczestnik Projektu będzie mógł także skorzystać z jednej z oferowanych form wsparcia.

Formy wsparcia

szkolenia dla bezrobotnych podnoszące kwalifikacje zawodowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdej osoby, zakończone egzaminem zewnętrznym i otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte w trakcie kursu umiejętności.

– 3-miesięczne, płatne staże oferowane osobom posiadającym odpowiednie kompetencje zawodowe, którym brakuje doświadczenia zawodowego.

– jednorazowe dotacje na utworzenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23 000 zł, które przyznawane będą Uczestnikom Projektu na podstawie oceny przygotowanych przez nich biznes planów, oraz szkoleniowe wsparcie pomostowe w wysokości 1 000 zł.

Dodatkowo, każda osoba biorąca udział w projekcie skorzysta z pomocy pośrednika pracy, który po zakończeniu szkoleń i warsztatów przedstawi beneficjentom oferty pracy pasujące to posiadanych przez nich kompetencji.

Każdy Uczestnik Projektu otrzyma materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi. W trakcie 8-godzinnych zajęć uczestnikom zapewnione zostaną przerwy na kawę i lunch.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Cta_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Cta_Widget”][/siteorigin_widget]

Projekty unijne Strefa Dobry Start