PROJEKT ZAKOŃCZYŁ SIĘ W 2019 ROKU!

WYMAGANIA:

szkolenia unijneUczestnikiem projektu „Zagraniczny staż – nowe możliwości” może zostać wyłącznie osoba:

  • w przedziale wiekowym 18-35 lat (decyduje data przystąpienia do projektu);
  • zamieszkująca na terenie woj. śląskiego
  • niepracująca (bezrobotna lub bierna zawodowo);
  • nieuczestnicząca w kształceniu formalnym (tj. szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna lub studia wyższe w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym I, II i III stopnia);
  • nieszkoląca się (tj. nieuczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni);

Rekrutacja:

Wybór 12 uczestników stanowiących

  • I grupę uczestników nastąpi w okresie do 09.03.2018 r.
  • II grupę uczestników nastąpi w okresie do 18.05.2018 r.
  • III grupę uczestników nastąpi w okresie do 31.08.2018 r.
  • IV grupę uczestników nastąpi w okresach do 23.11.2018

Szczegółowe kryteria rekrutacji TUTAJ

W ramach projektu

Uczestnicy odbędą się zajęcia integracyjne oraz nastąpi zapoznanie się z kulturą kraju przyjmującego (w sumie 60 godzin). Uczestnicy odbędą 120 godzinne zajęcia językowe.

Uczestnicy przez okres 60 dni będą zamieszkiwać w Birmingham (środkowa Anglia). Podczas pobytu przewiduje się odbycie przez każdego uczestnika co najmniej 30 dniowej praktyki u jednego z pracodawców brytyjskich w celu zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. W programie pobytu przewidziane są imprezy kulturalno-oświatowe. Uczestnikami przez
pierwsze 2 tygodnie będzie się opiekował mentor polski, a przez pozostały okres przedstawiciel partnera zagranicznego. Uczestnicy nie będą pobierać żadnego wynagrodzenia od pracodawców, ale będą mieli zapewnione pokrycie wydatków tzn. koszty dojazdu do i z Anglii, koszty zakwaterowania oraz koszty dojazdu na miejscu. Uczestnicy otrzymają 960£ na własne wydatki i wyżywienie w ośmiu cotygodniowych transzach (po 120£).

Wszystkie szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji i projektu – TUTAJ  i pod numerem telefonu: 32 307 42 30